Stavreva-Veselinovska, Snezana. " Еколошкото образоване и воспитание во функција на одржливиот развој од агол на социјалната екологија." Faculty of Educational Sciences [Online], 6.9 (2015): 5-16. Web. 5 Jun. 2020