Stavreva-Veselinovska, Snezana. " Еколошкото образоване и воспитание во функција на одржливиот развој од агол на социјалната екологија" Faculty of Educational Sciences [Online], Volume 6 Number 9 (27 May 2019)