Gigova, L. (2019). МЕНАЏЕРСКИТЕ И ЛИДЕРСКИТЕ ФУНКЦИИ НА НАСТАВНИКОТ ВО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ КАКО ФАКТОРИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ПЕДАГОШКАТА ПРАКСА. Faculty Of Educational Sciences, 6(9), 139-149. Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/AMC/article/view/3011