Gigova, Lidija. " МЕНАЏЕРСКИТЕ И ЛИДЕРСКИТЕ ФУНКЦИИ НА НАСТАВНИКОТ ВО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ КАКО ФАКТОРИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ПЕДАГОШКАТА ПРАКСА." Faculty of Educational Sciences [Online], 6.9 (2015): 139-149. Web. 30 May. 2020