Комуникациската парадигма на наставата

  • Snezana Mirascieva

Abstract

Трудот го третира прашањето на определување на теориските рамки на комуникациската парадигма на наставата. Имајќи го предвид интердисциплинарниот и мултидисциплинарниот аспект на комуникацијата ипоставувањето на комуникациската парадигма на наставата, трудот е насочен кон анализа и определување на теориските дидактички рамки на наставната комуникација.
Published
Apr 16, 2013
How to Cite
MIRASCIEVA, Snezana. Комуникациската парадигма на наставата. Faculty of Educational Sciences, [S.l.], v. 5, n. 7, p. pp.41-52, apr. 2013. ISSN 1857- 8810. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/AMC/article/view/192>. Date accessed: 14 oct. 2019.