Мултикултурализмот, глобализацијата и образованието

  • Vlado Petrovski

Abstract

Современиот свет се карактеризира со неколку основни тенденции. Тој е мултикултурен и намалувањето на ефектите од осознавањето на разновидностана интернационален и на интеркултурен план има огромно значење. Светот се глобализира - народите се во поголема економска, научна, културна и политичка меѓусебна зависност. Глобалните мерења на образованието и културата започнуваат да доминираат над локалните. Во современото образование интернационалните образовни стандарди и тенденциите добиваат предноство однос на тенденциите на културно и образовно разединување. Училиштата стануваат сè повеќе и повеќе мултикултурни.
Published
Apr 16, 2013
How to Cite
PETROVSKI, Vlado. Мултикултурализмот, глобализацијата и образованието. Faculty of Educational Sciences, [S.l.], v. 5, n. 7, p. pp.31-40, apr. 2013. ISSN 1857- 8810. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/AMC/article/view/196>. Date accessed: 14 dec. 2019.