ВМРО (Обединета) во Штип меѓу двете светски војни

  • Kiril Cackov

Abstract

Иако со определени временски и просторни координати, сепакактуелноста и предизвикот на темата не престанува да ги поттикнуваинтересите и денес. Затоа се наметнува потреба за расветлување и обработкана штипскиот регион, како недделив дел од Македонија, во периодот помеѓувојни.Во трудот е даден посебниот придонес на членовите на организацијатаи нејзината револуционерна активност во борбата за самостојна македонскадржава. Дадени се имињата на членовите на ВМРО (Об.) во Штип и Штипско.Мноштвото историски настани во кои е содржано богатото искуство од минатотопретставува цврста основа и неопходен услов за создавање на иднината.
Published
May 28, 2013
How to Cite
CACKOV, Kiril. ВМРО (Обединета) во Штип меѓу двете светски војни. Faculty of Educational Sciences, [S.l.], n. 1, p. pp.63-68, may 2013. ISSN 1857- 8810. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/AMC/article/view/539>. Date accessed: 04 june 2020.