Malkovski, G. (2013). Пропагандите на балканските држави во времето на Јосиф Ковачев. Годишен зборник - Институт за историја и археологија, 2(1), pp.25-30. Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/INISA/article/view/62