Malkovski, G. 2013 Apr 11. Пропагандите на балканските држави во времето на Јосиф Ковачев. Годишен зборник - Институт за историја и археологија. [Online] 2:1