Malkovski, Gorgi. " Пропагандите на балканските држави во времето на Јосиф Ковачев" Годишен зборник - Институт за историја и археологија [Online], Volume 2 Number 1 (11 April 2013)