Педагошко-андрагошката дејност на Јосиф Ковачев

  • Aleksandar Ilievski

Abstract

Јосиф Ковачев претставува стаменита личност и маркантна фигура на македонската педагошка мисла, воспитно-образовна и наставна практика, во втората половина на ХІХ век. Најубавите години од неговиот млад и најплоден педагошки живот што остави значаен опус во педагошката и андрагошката сфера се одвива токму во неговиот роден град Штип, а потоа и во Прилеп.

Published
Apr 11, 2013
How to Cite
ILIEVSKI, Aleksandar. Педагошко-андрагошката дејност на Јосиф Ковачев. Годишен зборник - Институт за историја и археологија, [S.l.], v. 2, n. 1, p. pp.41-50, apr. 2013. ISSN 1857-8802. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/INISA/article/view/55>. Date accessed: 18 dec. 2018.