Јосиф Ковачев и неговото време

  • Donce Efremov
  • Emilija Korunovska
  • Olgica Efremova

Abstract

Просветата во Штип и Штипско, како и во цела Македонија, вотекот на XIX век поминала преку повеќе развојни фази, во зависност одтипот, видот и степенот на училиштето: од педагошко-методски пристапкон наставниот (воспитно-образовниот) процес и работа; од структуратаи крактерот на наставните планови и програми, односно од содржинатана наставниот материјал и методологијата на просветно-училишнатадејност1.
Published
Apr 11, 2013
How to Cite
EFREMOV, Donce; KORUNOVSKA, Emilija; EFREMOVA, Olgica. Јосиф Ковачев и неговото време. Годишен зборник - Институт за историја и археологија, [S.l.], v. 2, n. 1, p. pp.145-150, apr. 2013. ISSN 1857-8802. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/INISA/article/view/59>. Date accessed: 18 dec. 2018.