Значењето на Јосиф Ковачев за учителската дејност во Македонија

  • Dora Jurukova

Abstract

Со кризата во Османската Империја, навлегувањето на странскиоткапитал и постепеното губење на територии, ситуацијата за македонскиотнарод во османската држава станувала сè потешка и потешка. Во прилогна тоа говори и фактот што кај народот постепено се јавила желбата забогослужба на црковнословенски јазик наместо грчкиот, за словенскивладици во црквите наместо Грци и училишта во кои ќе се предава намајчин јазик, односно на македонски народен говор1. Така отпорот конЦариградската патријаршија, во која доминирале Грците, засилено јакнел,почнувајќи од 1767 година кога е укината Охридската архиепископија инатаму.
Published
Apr 11, 2013
How to Cite
JURUKOVA, Dora. Значењето на Јосиф Ковачев за учителската дејност во Македонија. Годишен зборник - Институт за историја и археологија, [S.l.], v. 2, n. 1, p. pp.57-60, apr. 2013. ISSN 1857-8802. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/INISA/article/view/60>. Date accessed: 18 dec. 2018.