Училиштата во Штип пред и по Јосиф Ковачев

  • Elena Josimovska

Abstract

Училишната историја на Штип не започнува во 1793 година илиуште помалку во 1830 година, како што досега е објавено во литературата.Таа започнува во IX век, со мисијата на Константин Брегалнички, точнопред 1.200 години. Штип е град првенец, лулка на христијанството иписменоста. Овде на реката Брегалница, започнало покрстувањето наславјаните, овде се напишани првите 32 букви на словенската азбуката -темел на писменоста на сите словенски народи1.
Published
Apr 11, 2013
How to Cite
JOSIMOVSKA, Elena. Училиштата во Штип пред и по Јосиф Ковачев. Годишен зборник - Институт за историја и археологија, [S.l.], v. 2, n. 1, p. pp.133-136, apr. 2013. ISSN 1857-8802. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/INISA/article/view/61>. Date accessed: 18 dec. 2018.