Пропагандите на балканските држави во времето на Јосиф Ковачев

  • Gorgi Malkovski

Abstract

Појавата и спроведувањето на пропагандните активности на соседнитедржави на територијата на Македонија започнала и се интензивиралаво втората полвина на XIX век. Ширењето на бугарската пропагандаво Македонија во втората половина на XIX век, главно, започнало дасе спроведува по формирањето на Бугарската егзархија. Нешто предтоа, Бугарите побарале обновување на Трновската патријаршија, аМакедонците на Охридската архиепископија. Еден дел од македонскотограѓанство се залагал со создавањето единствена словенска црквапод бугарско име со седиште во Охрид, друг дел, пак, се застапувал заобновување на Охридската архиепископија како сопствена независнацрква.1
Published
Apr 11, 2013
How to Cite
MALKOVSKI, Gorgi. Пропагандите на балканските држави во времето на Јосиф Ковачев. Годишен зборник - Институт за историја и археологија, [S.l.], v. 2, n. 1, p. pp.25-30, apr. 2013. ISSN 1857-8802. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/INISA/article/view/62>. Date accessed: 18 dec. 2018.