Преродбенското движење во Струмица и Струмичко и улогата и значењето на Арсени Костенцев

  • Ivan Kotev
  • Milena Cackova

Abstract

Покрај Јосиф Ковачев, човекот кој направи многу за унапредувањето и реформирањето на образованието и образовниот систем не само во Македонија, туку и во Бугарија1, стои, и тоа сосема заслужено, и името на првиот учител во Струмичко, Арсени Костенцев. Условите во кои растеле, работеле и се развивале овие учители и борци за народна просвета биле тешки. Тоа е време на големи, би рекле, драматични општествено- економски и политички промени; тоа е време кога на овие балкански простори започнуваат преродбенски и национално-ослободителни движења чија крајна цел е создавање на независни национални држави.
Published
Apr 11, 2013
How to Cite
KOTEV, Ivan; CACKOVA, Milena. Преродбенското движење во Струмица и Струмичко и улогата и значењето на Арсени Костенцев. Годишен зборник - Институт за историја и археологија, [S.l.], v. 2, n. 1, p. pp.163-174, apr. 2013. ISSN 1857-8802. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/INISA/article/view/64>. Date accessed: 19 dec. 2018.