Развојот на просветната дејност во Штип пред, за време и по Јосиф Ковачев

  • Kire Filov

Abstract

Кон крајот на XVIII и почетокот на XIX век, Турската Империја ја следат големи општествено-економски промени што биле резултат на силниот продор на ка пи та лиз мот и создадените капиталистички односи. Во феудална Турција занаетчиството и трговијата земале замав што усло ву ва ло да се создаваат поволни услови за економското јакнење на градовите во Ма ке до ни ја. Со порастот на занаетчиството и трговијата во Македонија започнало да се офор му ва и македонското граѓанство, средина која на своите плеќи ќе го понесе и развојот на општествено-економскиот и културно-просветниот живот на Македонскиот народ во XIX век.
Published
Apr 11, 2013
How to Cite
FILOV, Kire. Развојот на просветната дејност во Штип пред, за време и по Јосиф Ковачев. Годишен зборник - Институт за историја и археологија, [S.l.], v. 2, n. 1, p. pp.179-184, apr. 2013. ISSN 1857-8802. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/INISA/article/view/65>. Date accessed: 18 dec. 2018.