Просветата во Штип во времето на преродбата

  • Silvana Sidorovska-Cupovska

Abstract

Процесот на македонизирање на градовите и менување на нивниот карактер започнат во втората половина на XVIII век, својот најголем интензитет го достигнал со почетокот на XIX век. Економската основа на градовите биле занаетчиството и трговијата. Се појавиле развиени градски занаетчиски и трговски центри кои започнале да го менуваат својот облик, како и бројот на населението. Во редот со Велес, Скопје, Кукуш, Битола, Серес, Солун и други, просперитет доживувал и Штип.
Published
Apr 12, 2013
How to Cite
SIDOROVSKA-CUPOVSKA, Silvana. Просветата во Штип во времето на преродбата. Годишен зборник - Институт за историја и археологија, [S.l.], v. 2, n. 1, p. pp.31-40, apr. 2013. ISSN 1857-8802. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/INISA/article/view/73>. Date accessed: 16 dec. 2018.