Некои согледувања за „звучната метода“ на Ковачев

  • Snezana Jovanova-Mitkovska

Abstract

Светот на промени е насекаде околу нас. Постојано слушаме, се соочуваме со промените, реформите во сите аспекти на човековото живеење, промени во општествениот, културниот живот, промени во политичкиот живот, промени во сферата на образованието, промени на макро и микро ниво. Ваков вид на промени се случуваат и во образованието, на сите нивоа и степени. На микро ниво - промени во училиштето, училницата, промени во наставните планови, програми, промени во наставните методи, средства за работа, промени насочени кон подобрување на квалитетот на комуникацијата меѓу сите учесници во воспитно-образовниот процес, се во насока на постигнување на добросостојба на детето, како и развивање на сензибилитетот во пристапот кон децата, пристапот кон процесите на учење и поучување....
Published
Apr 12, 2013
How to Cite
JOVANOVA-MITKOVSKA, Snezana. Некои согледувања за „звучната метода“ на Ковачев. Годишен зборник - Институт за историја и археологија, [S.l.], v. 2, n. 1, p. pp.97-108, apr. 2013. ISSN 1857-8802. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/INISA/article/view/74>. Date accessed: 18 dec. 2018.