Македонизмот во времето на Јосиф Ковачев

  • Todor Cepreganov
  • Gorgi Cakarjanevski

Abstract

Фор ми ра ње то, односно одвојувањето на општините како основни са мо у прав ни институции во Османлиската Империја од системот на па- три јар хи ска та структура, отворањето училишта на народен јазик, во- ве ду ва ње то на црковнословенскиот јазик во црквите наместо грчкиот, из да ва ње то учеб ни ци на македонското „наречие” и сл. ја претставуваат ос нов на та со др жи на на т.н. црковни борби на македонското граѓанство за на род нос но ди фе рен ци ра ње (еманципирања) од грцизмот, како почетен про бив на иде ја та на македонскиот елемент како посебна народносна един ка во сло вен ски от свет.
Published
Apr 12, 2013
How to Cite
CEPREGANOV, Todor; CAKARJANEVSKI, Gorgi. Македонизмот во времето на Јосиф Ковачев. Годишен зборник - Институт за историја и археологија, [S.l.], v. 2, n. 1, p. pp.9-16, apr. 2013. ISSN 1857-8802. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/INISA/article/view/75>. Date accessed: 18 dec. 2018.