KARANAKOVA STEFANOVSKA, Radmila; PANOV, Zoran. Методологија на процена на визуелни влијанија на површинските копови и мерки за управување со визуелните ресурси. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 5, n. 5, apr. 2013. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/118>. Date accessed: 11 aug. 2020.