Karanakova Stefanovska, R., & Panov, Z. (2013). Методологија на процена на визуелни влијанија на површинските копови и мерки за управување со визуелните ресурси. Natural Resources And Technology, 5(5). Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/118