Karanakova Stefanovska, R., & Panov, Z. 2013 Apr 15. Методологија на процена на визуелни влијанија на површинските копови и мерки за управување со визуелните ресурси. Natural Resources and Technology. [Online] 5:5