Karanakova Stefanovska, Radmila, & Zoran Panov. " Методологија на процена на визуелни влијанија на површинските копови и мерки за управување со визуелните ресурси." Natural Resources and Technology [Online], 5.5 (2011): n. pag. Web. 11 Aug. 2020