Karanakova Stefanovska, Radmila, AND Panov, Zoran. " Методологија на процена на визуелни влијанија на површинските копови и мерки за управување со визуелните ресурси" Natural Resources and Technology [Online], Volume 5 Number 5 (15 April 2013)