Golomeov, B., Golomeova, M., & Zendelska, A. 2016 Feb 5. Оскултација на дренажниот систем и системот на циклонирање на хидројаловиштето на рудник "Саса"- М. Каменица. Natural Resources and Technology. [Online] 9:9