Boev, I. 2016 Feb 5. Испитување на честичките (пм-10) од Кавадарци и село Возарци, Република Македонија, користејќи електронски микроскоп (SEM). Natural Resources and Technology. [Online] 9:9