Sandeva, V., & Despot, K. 2016 Feb 8. Бојата како носител на емоции и како градивен елемент во дизајнот. Natural Resources and Technology. [Online] 9:9