Sandeva, Vaska, & Katerina Despot. " Бојата како носител на емоции и како градивен елемент во дизајнот." Natural Resources and Technology [Online], 9.9 (2015): n. pag. Web. 23 Aug. 2019