Stoilovski, S., Panov, Z., & Mirakovski, D. (2016). Имплементација на стандардот за безбедност и здравје при работа OHSAS 18001:2007 со пресметка на ризик на работно место ракувач со дизел утоваривач во јама во рудник „САСА“. Natural Resources And Technology, 9(9). Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1296