Stoilovski, S., Panov, Z., & Mirakovski, D. 2016 Feb 8. Имплементација на стандардот за безбедност и здравје при работа OHSAS 18001:2007 со пресметка на ризик на работно место ракувач со дизел утоваривач во јама во рудник „САСА“. Natural Resources and Technology. [Online] 9:9