Stoilovski, Stojne, Zoran Panov, & Dejan Mirakovski. " Имплементација на стандардот за безбедност и здравје при работа OHSAS 18001:2007 со пресметка на ризик на работно место ракувач со дизел утоваривач во јама во рудник „САСА“." Natural Resources and Technology [Online], 9.9 (2015): n. pag. Web. 8 Dec. 2019