Stoilovski, Stojne, Panov, Zoran, AND Mirakovski, Dejan. " Имплементација на стандардот за безбедност и здравје при работа OHSAS 18001:2007 со пресметка на ризик на работно место ракувач со дизел утоваривач во јама во рудник „САСА“" Natural Resources and Technology [Online], Volume 9 Number 9 (8 February 2016)