Golomeova, S., & Demboski, G. (2013). Примена на претпроизводни тестови за испитување на квалитет на термопластични меѓупостави во конфекциската индустрија. Natural Resources And Technology, 5(5). Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/130