Golomeova, S., & Demboski, G. 2013 Apr 15. Примена на претпроизводни тестови за испитување на квалитет на термопластични меѓупостави во конфекциската индустрија. Natural Resources and Technology. [Online] 5:5