Golomeova, Saska, & Goran Demboski. " Примена на претпроизводни тестови за испитување на квалитет на термопластични меѓупостави во конфекциската индустрија." Natural Resources and Technology [Online], 5.5 (2011): n. pag. Web. 3 Jul. 2020