Golomeova, Saska, AND Demboski, Goran. " Примена на претпроизводни тестови за испитување на квалитет на термопластични меѓупостави во конфекциската индустрија" Natural Resources and Technology [Online], Volume 5 Number 5 (15 April 2013)