Adjiski, V., Mirakovski, D., Despodov, Z., & Mijalkovski, S. (2018). ПРИМЕНА НА ПЛАНОВИТЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ ВО РУДНИЦИТЕ ЗА ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ВЕНТИЛАЦИЈАТА. Natural Resources And Technology, 12(12), 5-13. Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/2590