Adjiski, V., Mirakovski, D., Despodov, Z., & Mijalkovski, S. 2018 Dec 25. ПРИМЕНА НА ПЛАНОВИТЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ ВО РУДНИЦИТЕ ЗА ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ВЕНТИЛАЦИЈАТА. Natural Resources and Technology. [Online] 12:12