Adjiski, Vancho, Dejan Mirakovski, Zoran Despodov, & Stojance Mijalkovski. " ПРИМЕНА НА ПЛАНОВИТЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ ВО РУДНИЦИТЕ ЗА ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ВЕНТИЛАЦИЈАТА." Natural Resources and Technology [Online], 12.12 (2018): 5-13. Web. 22 Feb. 2020