Отпадната биомаса како нов извор за топлинска моќ – можности и перспективи

  • Аgron Аlili
  • Boris Кrstev
  • Sofce Тrajkova
  • Zoran Stoilov
  • Аleksandar Кrstev
  • Goran Stamenov

Abstract

Енергијата е присутна речиси во секоја човекова активност: служи зазагревање на нашите домови, како гориво за автомобилите, за придвижувањена машините, за осветлување и др. Користењето на конвенционалните-фосилните извори на енергија овозможило подобрување на квалитетотна живеење, но производството на енергија со класичните согорувањана фосилните горива е придружено со ослободување /испуштање на чад,прашина кисели гасови и други штетни супстанции.Користењето на биомаса, фосилни горива предизвика глобалниклиматски промени кои се со поголеми разурнувачки последици вопоследните неколку декади на живеење и кои ги натераа луѓето и владитево светот сериозно да се посветат на овој проблем. Решението на овојпроблем е да се променат конвенционалните извори на енергија сокористење на обновливите извори на енергија. Во овој трудсе опфатени најзначајните обновливи извори на енергија, биомасасогледувајќи ги нивните позитивни и негативни страни.
Published
Feb 8, 2016
How to Cite
АLILI, Аgron et al. Отпадната биомаса како нов извор за топлинска моќ – можности и перспективи. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 9, n. 9, feb. 2016. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1284>. Date accessed: 23 feb. 2020.