Примена на претпроизводни тестови за испитување на квалитет на термопластични меѓупостави во конфекциската индустрија

  • Saska Golomeova
  • Goran Demboski

Abstract

Претпроизводните тестирања се од суштинска важност за одредувањена квалитетот на основните и помошните материјали кои се употребуваатво конфекциската индустрија. Испитувањето на квалитативните својствана меѓупоставите и нивната споредба овозможува да се направи правиленизбор на термопластична меѓупостава во производството на облека. Вотрудот се направени неколку претпроизводни тестови за испитувањена квалитетот на термопластични меѓупостави наменети за парцијалнофиксирање на машка кошула. Тестовите се направени за испитувањена следниве својства: јачина на спојот помеѓу основната ткаенина итермопластичната меѓупостава пред и по перење, димензионалнитепромени на фиксираните ламинати пред и по перење, испитување напојава на миграција на термопластичната смола врз лицето на основнататкаенина (strike-through) или врз опачината на меѓупоставата (strikeback).Испитувани се три термопластични меѓупостави од различнипроизводители и врз основа на добиените резултати е направен краенизбор на термопластична меѓупостава за парцијално фиксирање на машкакошула. Условите на фиксирање се усвоени врз основа на условитенаведени во спецификациите на меѓупоставите и основната ткаенина.
Published
Apr 15, 2013
How to Cite
GOLOMEOVA, Saska; DEMBOSKI, Goran. Примена на претпроизводни тестови за испитување на квалитет на термопластични меѓупостави во конфекциската индустрија. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 5, n. 5, apr. 2013. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/130>. Date accessed: 09 aug. 2020.