МИКРОФОСИЛИ И НИВНА ПРИМЕНА ВО ИСТРАЖУВАЊЕТО НА НАФТА И ГАС

  • Виолета Стојанова
  • Гоше Петров
  • Тена Шијакова-Иванова

Abstract

Овој труд има за цел да го претстави значењето на фораминиферната фауна за истражување на јаглеводороди, врз
основа на биостратиграфијата и содржината на одредени карактеристични фосилни видови или родови во различни
литолошките единици. Презентирани се податоци добиени со примена на методата на фораминиферна фауна, од
истражувањето на палеогените седименти во Овчеполскиот басен (дупчотина ОП-1), како потенцијален простор за
истражување на нафта и гас.

Published
Dec 26, 2017
How to Cite
СТОЈАНОВА, Виолета; ПЕТРОВ, Гоше; ШИЈАКОВА-ИВАНОВА, Тена. МИКРОФОСИЛИ И НИВНА ПРИМЕНА ВО ИСТРАЖУВАЊЕТО НА НАФТА И ГАС. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 11, n. 11, p. 51-56, dec. 2017. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1992>. Date accessed: 24 may 2019.

Most read articles by the same author(s)