ЛОГИСТИКА И СТРАТЕГИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА УКРАСЕН КАМЕН

  • Ofelija Ilieva
  • Krsto Blazev

Abstract

Во трудот се елаборираат улогата на логистичките методи во функционирањето на компаниите
кои се занимаваат со производство на украсен камен. Логистичките процеси прикажуваат поефикасни
пристапи и методи до крајниот производ на украсен конфекциониран камен и процесот на подготовка
како основа на неговото производство, но и на било каков друг производ. Во процесот на набавка, од
важност се точноста, поволните цени и предвремените информации за јавните набавки. Во процесот
на производство е важна изработката на стратегија за производство. Добрата презентација и
елаборација на производот и комапанијата претставуваат правец за успешен пласман и продажба и за
крај маркетинг од секаков карактер, како на пример, телевизиска кампања, саем, промоции и др.Клучни зборови: логистика, украсен камен, производство, маркетинг

Published
Dec 25, 2018
How to Cite
ILIEVA, Ofelija; BLAZEV, Krsto. ЛОГИСТИКА И СТРАТЕГИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА УКРАСЕН КАМЕН. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 12, n. 12, p. 107-111, dec. 2018. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/2603>. Date accessed: 07 july 2020.