Стабилност на косини на површински копови

  • Ljupce Efnusev
  • Blagica Doneva

Abstract

Eксплоатацијата во површинските копови се одвива восложени геотехнички услови со појави на одрони, свлечишта и слегнувањена тлото кои се резултат на продлабочувањето на површинскиот коп,зголемувањето на работниот и завршниот агол. Кон овие деформациипридонесла и секојдневната експлоатација со примена на масовниминирања. До усложнување на стабилноста доаѓа со обилните врнежи наснег и дожд, со што уште повеќе е нарушена геотехничката стабилност наповршинскиот коп.
Published
Feb 5, 2014
How to Cite
EFNUSEV, Ljupce; DONEVA, Blagica. Стабилност на косини на површински копови. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 6, n. 6, feb. 2014. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/786>. Date accessed: 12 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)