Можности за симулирање на ефектот на реверсирање на чадот и пожарните продукти со помош на cfd софтвер во рудниците за подземна експлоатација

  • Vancho Adjiski

Abstract

Реверсирањето на чадот и пожарните продукти може да биде опаснаи потенцијално фатална закана за сите оние кои се зафатени од пожарнотосценарио. Трите критични фази во процесот на реверсирање на чадотпретставуваат 3D локални ефекти, кои најдобро можат да се анализираатсо помош на CFD анализи. Со помош на овие 3D-CFD анализи можеме даги набљудуваме критичните фази на реверсирањето на чадот и нивнатаинтеракција со брзината на вентилациониот воздушен проток. CFDанализите даваат можност да се прошири опсегот на предвидување надвижењето и ширењето на чадот. Во овој труд се опишани можноститеза симулирање на ефектот на реверсирање на чадот со помош на CFDсофтвер во рудниците за подземна експлоатација. За потребите наовој труд е користен софтверот PyroSim од компанијата ThunderheadEngineering, со кој ќе симулираме три различни CFD пожарни сценаријаи ќе ги набљудуваме резултатите и критичните фази на реверсирање начадот и пожарните продукти.
Published
Dec 31, 2014
How to Cite
ADJISKI, Vancho. Можности за симулирање на ефектот на реверсирање на чадот и пожарните продукти со помош на cfd софтвер во рудниците за подземна експлоатација. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 8, n. 8, dec. 2014. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/930>. Date accessed: 26 feb. 2020.