Физичко-механички и минералошко-петрографски карактеристки на базалтите од локалитетот ежево брдо, Источна Македонија

  • Orce Spasovski
  • Daniel Spasovski

Abstract

Во овој труд се прикажани резултатите од истражувањата нафизичко-механичките и петрографско-минералошките карактеристикина базалтите од локалитетот Ежево Брдо во близина на Штип (Р.Македонија), како основа за примена како градежен камен. Анализите илабораториските испитувања се извршени на примероци на базалти штосе земени од површинските слоеви. Резултатите од нивните физички имеханички анализи покажуваат дека овие карпи ги задоволуваат барањатаза нивно искористување како градежен камен погоден за делови одасфалтот – бетонски, бетонски агрегати, тампонски материјал, каменапрашина и други примени во градежништвото поврзано со сообраќајнатаинфраструктура. Дополнително, квалитетот на каменот е поголем воподлабоките делови на теренот, каде што надворешните влијанија имаатмал ефект.
Published
Dec 31, 2014
How to Cite
SPASOVSKI, Orce; SPASOVSKI, Daniel. Физичко-механички и минералошко-петрографски карактеристки на базалтите од локалитетот ежево брдо, Источна Македонија. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 8, n. 8, dec. 2014. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/933>. Date accessed: 06 dec. 2019.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>