Mitrev, S., & Pejcinovski, F. 2013 Apr 23. Pseudomonas syringae pv.Tomato причинител на чадливата дамкавост кај листовите и краставост по плодовите од доматот во услови на оранжериско производство. Journal of Agriculture and Plant Sciences. [Online] :