Mitrev, Sasa, & Filip Pejcinovski. " Pseudomonas syringae pv.Tomato причинител на чадливата дамкавост кај листовите и краставост по плодовите од доматот во услови на оранжериско производство." Journal of Agriculture and Plant Sciences [Online], (1990): pp.49. Web. 18 Feb. 2020