Mitrev, Sasa, AND Pejcinovski, Filip. " Pseudomonas syringae pv.Tomato причинител на чадливата дамкавост кај листовите и краставост по плодовите од доматот во услови на оранжериско производство" Journal of Agriculture and Plant Sciences [Online], (23 April 2013)